DİDİM AKKÖY KÜLTÜR-SANAT DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

                                  

( Birinci Bölüm )

GENEL HÜKÜMLER

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE ŞUBESİ

MADDE:1-

Derneği Adı: Didim-Akköy Kültür ve Sanat Derneği

Derneğin Merkezi: Aydın İli Didim İlçesi’dir.

Derneğin Şubesi: Şubesi Yoktur.

DERNEGİN AMAÇLARI:

MADDE:2

Didim İlçesi Akköy Mahallesi halkının kültür ve sanat alanında bilgilendirilip bilinçlendirilmesi ve Akköy’ün kültür ve sanat yönünden tanıtılması amacıyla, kültür ve sanat alanında her türlü çalışmayı yürütmek.

ÇALIŞMA KONULARI:

MADDE:3

Dernek; Yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için Valilik, Kaymakamlık, Aydın Büyükşehir ve Didim İlçe Belediye Başkanlığı, Üniversiteler, Meslek kuruluşları, yurt içi ve yurt dışındaki tüm  sivil toplum  ve basın –yayın kuruluşları  ile işbirliği içerisinde aşağıdaki çalışmaları yapar;

a. Didim –Akköy Mahallesi sınırları içersindeki doğal ve kültürel varlıkların tespitini yaparak envanterini çıkarmak, bunların korunması ve geliştirilmesi için röleve ve  restorasyon çalışmalarının yapılması hususunda tüm kamu ve özel kişi ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak.

b. Kamuoyunda koruma bilincinin gelişmesi için bu konuda ilgili kurumlarca bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi ve bilgilendirme broşür ve yayınlarının hazırlanması konusunda çalışmalar yapmak.

c. 1930 lu yıllarda yapılan ancak karayolu geçişi nedeniyle bulunduğu yerden kaldırılmış bulunan,  Türkiye’nin en farklı Atatürk Büstü’nü taşıyan orijinal Atatürk Anıtı’mızın eski haliyle yeniden yapılmasını sağlamak.

ç. Derneğin amacının gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak her türlü kültürel ve sanatsal bilgi, belge, yazılı ve görsel malzeme, doküman, etnoğrafik eşya ve benzeri değerleri derlemek, kayıt ve muhafaza altına almak ve sergileyebilmek için dökümantasyon merkezi ve Etnoğrafik müze  nitelikli Mübadil Evi açılması için girişim ve çalışmalarda bulunmak.

d. Akköy Bedri Baykam ve Şükran Güngör sokaklarının orijinal yol döşeme yapısının tarihi yapısına uygun şekilde restore edilmesinin sağlanması konusunda ilgili kişi ve kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmak.

e. Şükran Güngör Sokağındaki tarihi yapıların restore edilerek buranın eski haline getirilip kültürel ve ekonomik  yaşama katılmasının sağlanması için girişim ve çalışmalarda bulunmak.

f. Şükran Güngör sokağında bulunan tarihi yapıda açılmış olan Akköy Kütüphanesi’nin,  ülke çapında en büyük köy kütüphanesi olma vasfının geliştirilerek okurların ve ziyaretçilerin hizmetine açılması için ilgili kurum, kuruluş ve kişiler nezdinde girişimlerde bulunmak ve bu konudaki çalışmalara aktif biçimde destek olmak.

g. Akköy Edebiyat Dergisi’nin yayın hayatına yeniden başlaması için çalışmalar yapmak. Görsel ve sosyal medya  olanaklarından yararlanarak Derginin yurt içi ve yurt dışı tanıtımının yapılmasına katkı sağlamak.

h. Yetkili makamlardan izin alınarak cadde, sokak, meydan ve parklara adı verilen sanatçılar hakkında bilgilendirme levhaları hazırlanıp konulmasını, sürekli kontrol ve bakımlarının yapılmasını sağlamak.

i. Zaman içinde açılacak cadde, sokak, park ve meydanlara da  sanatçı isimleri verilmesi uygulamasının devam ettirilmesi için yetkili makamlar nezdinde gerekli çalışmaları yürütmek.

j. Akköy merkezinden başlayan ‘’MİLET-DİDİM KUTSAL YOL’’ YÜRÜYÜŞÜ’’ etkinliğinin geliştirilmesi, tanıtımı ve bu konuda yapılan organizasyonlara Köy halkının aktif biçimde katılımının sağlanabilmesi için Didim Belediyesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve bu yürüyüşe katılan tüm özel kişi, kurum ve  derneklerle işbirliği  yapmak.

k. Akköy mezarlığına defnedilmiş bulunan kişilerin isim, ölüm tarihi ve mezar numaralarının pano halinde düzenlenip, yetkili makamdan izin alınmak suretiyle   mezarlık girişinde yazılmasını sağlayarak geçmişe saygı bilincimizin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

l. Kültür ve sanat konusunda bilgi ve bilinç düzeyimizi  geliştirmeye yönelik; Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek. Başka kişi ve kurumlarca bu konuda yapılan çalışma ve etkinliklerin üyelerimiz ve köy halkımız tarafından izlenmesini sağlamak.

m. Akköy sınırları içindeki kültür ve tabiat varlıkları ile kültürel ve sanatsal  etkinliklerin turizm açısından değerlendirilmesi amacıyla  bunların yurt içi ve  yurt dışında tanıtılması için kitap, bülten, kaset, CD ve her türlü yayının hazırlanması için çalışmalar yapmak.

n. Halk oyunları, müzik aletleri kullanma kursları açılması için çalışmalar yapmak

o. Akköy ve çevresi sakinlerinden oluşacak ‘’YEREL MÜZİK KOROSU’’ kurulması çalışmalarını yapmak

ö. "YEREL TİYATRO GRUBU" oluşturulması hedefine yönelik olarak tiyatro bilgi ve bilincinin geliştirilmesi amacıyla yöredeki tiyatro gösterilerini topluca izleme etkinlikleri düzenlemek.

p. Resim ve plastik sanatlar konusunda kurslar açılmasını sağlamak.

r. El sanatları kursları açılmak suretiyle geleneksel el ve ev sanatı ürünlerimizin yaşatılması ve bu ürünlerden hediyelik eşya olarak kültürel ve ticari alanda yararlanılması konusunda çalışmalar yapmak

s. Tüm çalışmalarla ilgili, kitap broşür, gazete, dergi yayınları ile bilgilendirme bülten ve broşürleri hazırlamak.

ş. Kültürel ve sanatsal hayatımıza katkı sağlayacak bilim ve sanat insanlarının köyümüzle daha yakından ilgilenmelerini sağlamak bakımından köyümüze davet etmek ve gelişlerinde kendilerini ağırlayabilmek için özel bir misafirhane kurulmasını sağlamak.

t. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

u. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak.

ü. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum  kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için ortak çalışmalar yapmak bu amaçla geçici çalışma plâtformları oluşturmak.

v. Kültürel ve sanatsal bilincin geliştirilmesi amacıyla konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlence etkinlikleri düzenlemek veya üyelerin ve halkımızın bu tür etkinliklere katılmalarını sağlamak.

y. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek

z. Derneğe gelir sağlamak amacıyla yasal her türlü etkinlikte bulunmak, Yasal usullere uygun olarak yurt içi ve yurt dışı bağış kabul etmek,

( İkinci Bölüm )

ÜYE OLMA,  ÜYELİKTEN  ÇIKMA  ve ÇIKARILMA

 

ÜYE OLABİLME ŞARTLARI :

MADDE: 4-Derneğe üye olabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir.

                   a) Türk vatandaşı olmak,

                   b) 18 yaşını bitirmiş ve medeni haklarını kullanma yeterliliğine sahip

olmak,

                    c) Dernekler Kanunu ve yürürlükteki diğer mevzuata göre bu tür   derneklere üye olması yasaklanmamış olmak,

                   d) Genel Kurulca her yıl için kararlaştırılacak miktarda aylık aidat ödemeyi kabul ve taahhüt etmek. (2020 yılı için aylık 2-iki- TL.)

 

DERNEK ÜYELİĞİNE GİRİŞ İÇİN BAŞVURU:

MADDE: 5-Derneğe üye olmak isteyen kimse; dernek tüzüğünü okuduğunu, amaçlarını benimsediğini ve bu doğrultuda çalışma yapmak istediğini üyelik için aranılan şartları taşıdığını ve tüzükte gösterilen tüm yükümlülükleri kabul ettiğini belirten bir dilekçe ile (üyelik giriş bildirgesi) dernek başkanlığına başvurur.

 

ÜYELİĞE KABUL İŞLEMİ :

MADDE: 6-a)Dernek yönetim kurulu, derneği üye olmak isteyenlerin başvurularını en geç 30 gün içerisinde görüşüp karara bağlar ve sonucunu yazılı olarak başvuru sahibine bildirir.

b)Üyelik isteği reddedilen kişi derneğin ilk genel kurul toplantısında bu karara karşı itirazda bulunabilir. Genel kurulun kanun ve tüzük hükümleri çerçevesinde vereceği karara göre davranılır.

ÜYELİKTEN AYRILMA (ÇIKMA) :

MADDE: 7-Dileyen üye; dernek başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle üyelikten ayrılabilir. Bu durumda peşinen ödediği aidatlar için kendisine herhangi bir ödemede bulunulmaz.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA (İHRAÇ) ŞARTLARI  :

          MADDE: 8-a)Derneklere üye olabilme şartlarını taşımadığı halde yanlışlıkla üyeliğe kabul edilenler veya bu şartları sonradan kaybedenler,

                  b)Tüzük hükümlerine aykırı hareket eden ve mevzuatın getirdiği  yasaklara uymayanlar

                   c)Yazılı olarak yapılan uyarıya rağmen iki yıl üst üste aidatını yatırmayanlar,

                  d)Derneğin amaçlarına aykırı davranışlarda bulunanlar.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARMA İŞLEMİ  :

          MADDE: 9-a)Durumu üyelikten çıkarılma şartlarından en az birine uyan üye yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır. Üyelikten çıkarılma kararı ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

           b)Üyelikten çıkarılan üye, ilk genel kurul toplantısında bu çıkarma kararına karşı itirazda bulunabilir, ilk genel kurul toplantısında itirazda bulunmayan ve itiraz edip de itirazı reddedilen üyenin üyeliği ve dernekle ilgisi kesin olarak kesilir.

 

DERNEK ÜYELERİNİN HAKLARI   :

          MADDE:10-a)Hiç kimse derneğe üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamaz, her üyenin istifa hakkı vardır.

           b)Üyelerin eşit hakları vardır, her üye tüzükte yazılı yükümlülüklerini  yerine getirmek şartıyla dernek genel kurul toplantılarına katılmak,dernek organlarını  seçmek ve bu organlara seçilmek hakkına sahiptir.

          c)Her üyenin sadece bir oy hakkı olup, bu hakkı başkasına devredemez veya başkası eliyle (vekaletname ile) kullandıramaz,

          d)Fahri üyeler dernek kurul toplantısına ve dernek çalışmalarına katılabilirler, istedikleri takdirde aidat verebilirler ve bağışta bulunabilirler, ancak oy hakları yoktur.

 

DERNEK ONURSAL ÜYELİĞİ:

          MADDE: 11-a)Derneğin amacını benimseyen ve gerçekleştirilmesi doğrultusundaki faaliyetlerin yürütülmesine ilmi, fikri, maddi ve manevi yönden katkıda bulunan kişiler yönetim kurulunun teklifi, genel kurulun kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilirler.

b)Dernek çalışmaları sırasında onursal üyelerin de dernek mevzuat ve bu tüzükte yazılı yasaklara uymaları zorunludur.

c)Onursal üyeliğe kabul edilme şartlarını yitiren veya (b) fıkrasındaki yazılı yasaklara uymayan kişilerin onursal üyeliği diğer üyelerinki gibi sona erdirilir.

                                          (Üçüncü Bölüm)

DERNEK ORGANLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

 

DERNEK ORGANLARI  :

MADDE: 12- a)Derneğin organları şunlardır.

                            1-Genel Kurul

                            2-Yönetim Kurulu

3-Denetim Kurulu

                        b)Çalışma konularına göre başka kurul ve komisyonlar kurulabilir. Ancak bu kurul ve komisyonlara genel kurul ve yönetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

 

I – GENEL KURUL

 

GENEL KURULUN KURULUŞ VE NİTELİĞİ:

                    MADDE: 13-Genel kurul derneğe kayıtlı asıl üyelerin tümünden oluşur. Derneğin genel karar ve denetim organıdır.

 

GENEL KURUL TOPLANTILARI:

MADDE: 14- Dernek Genel Kurulu;         

                   a) İki yılda bir Ocak ayı içinde olağan olarak,

          b) Yönetim kurulunun veya denetim kurulunun gerekli gördüğü veya derneğe kayıtlı üye sayısının en az 1/5’inin yazılı isteği üzerine her zaman olağanüstü olarak toplanır.

        

GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI USULÜ:

          MADDE: 15-a) Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Dernek Denetleme Kurulunun talebi veya dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği olursa, Yönetim Kurulu, Genel Kurulu 30 gün içinde toplantıya çağırmak zorundadır. Bu süre içinde toplantıya çağırmazsa Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden biri tarafından   mahalli Sulh Hukuk Hakimliğine başvurularak   Genel Kurulun toplantıya çağırılması istenir.

            b) Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Bu listeye göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler ; en az 15 gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi Derneğin WEB Sitesinde ilan edilmek, üyelere yazılı olarak bildirilmek, üyelerin cep telefonu veya elektronik posta adreslerine mesaj gönderilmek ve ayrıca Akköy Muhtarlığı ilan panosunda  ilan edilmek suretiyle  toplantıya çağrılırlar.

            c) Bu çağrıda, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 günden az 60 günden fazla olamaz.

            d) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.

            e) Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

            f) Genel kurul toplantısı birden fazla geri bırakılamaz, ikinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde yapılması zorunludur.

 

TOPLANTI YETER SAYISI:

MADDE: 16-a)Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır.

                       b)İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu durumda dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından fazla üyenin hazır bulunması şarttır.

 

TOPLANTININ GÜNDEMİ:

MADDE: 17- Genel kurul toplantısında sadece gündemdeki konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

        

TOPLANTININ YAPILMASI:

          MADDE:18-a) Genel kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

          b) Genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan üyelerin listesi Yönetim Kurulunca hazırlanır ve toplantı yerinde bulundurulur.

          c)Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler; yönetim kurulunca önceden hazırlanan listedeki isimleri karşısına imzalamak suretiyle toplantı salonuna alınırlar. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

            d) Yapılan yoklama sonucunda yeterli çoğunluğun sağlandığı görüldüğü takdirde durum bir tutanakla tespit edilerek yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından toplantı açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde durum yönetim kurulunca  düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir.

 

e) Açılışı müteakip toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı (vekili) ve iki katip üye seçilir. Bundan sonra toplantı seçilen genel kurul başkanı tarafından yönetilir. Başkanın görev yerini terk etmesi halinde başkan vekili bu görevini yürütür.

          f) Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

         g) Genel kurul oylamalarında her üyenin sadece bir oy hakkı olup, bu hakkı şahsen kullanmak zorundadır. Bu hakkı başkasına devredemez veya başkası eliyle (vekaletname ile) kullandıramaz. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir fakat oy kullanamazlar.

         h) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul; gündemdeki konuların görüşülüp karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılıp Başkanlık Divanı üyeleri (Divan başkanı, divan başkan vekili ve divan katip üyeler) tarafından birlikte imzalanır. Toplantı tutanağı ve genel kurul toplantısıyla ilgili tüm belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

        i) Genel kurul toplantısına ait belgeleri teslim alan Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından  ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

GENEL KURULDA OY KULLANMA VE KARAR ALMA USULÜ:

MADDE: 19-a) Genel kurul toplantılarında; Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin seçimi gizli oyla, diğer oylamalar genel kurulca başkaca bir yöntem belirlenmediği takdirde  açık olarak yapılır.

         b) Açık oylamalarda Genel Kurul Divan Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

         c) Gizli oyla yapılacak oylamalarda; Divan başkanlığınca mühürlenmiş ayni tip kağıtlar veya oy pusulaları kullanılır. Üyeler kullandıkları oy pusulalarını içi boş bir kaba atarlar ve oylama bittikten sonra açık döküm ve sayımı yapılıp  sonuç bir tutanakla tespit edilir. Oylama sonucu ayni anda Genel kurulun bilgisine sunulur.

         d) Genel kurul toplantılarında; tüzük değişikliği ve derneğin feshine ait kararlar toplantıya katılan üyelerin (2/3) çoğunluğu ile, diğer kararlar ise salt çoğunlukla alınır.

         e) Toplantıya çağrı usulüne uyulmaksızın dernek üyelerinin tamamının bir araya gelerek aldığı kararlar da geçerli olur. Ancak bu şekilde toplanılarak karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

MADDE: 20- Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurullarına seçilen asıl ve yedek üyelerin adı, soyadı, TC. Kimlik Numarası, tabiiyeti, cinsiyeti, meslekleri, dernekte seçildikleri görevler ve yerleşim yeri bilgileri, Bildirim formuna göre düzenlenerek, Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkiye amirliğine yazılı olarak bildirilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE: 21-a) Dernek organlarının seçimi,

                     b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

                     c) Yönetim ve denetim kurulları çalışma raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibrası (aklanması),

            d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

            e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

                     f) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması hakkında karar    verilmesi,

                     g) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılması konusunda karar verilmesi

                     h) Dernek çalışmaları ile ilgili olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan yönetmelik ve yönergelerin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

 i) Derneğin feshine karar verilmesi,

                    j) Dernek üyeliğine kabul edilmeyenler ile yönetim kurulunca üyelikten çıkarılan üyelerin itirazlarını inceleyip kesin karara bağlamak,

           k) Mevzuat ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması öngörülen diğer görevleri yapmak,

 

II-YÖNETİM KURULU

 

YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞU VE NİTELİĞİ

MADDE: 22-a) Yönetim Kurulu, derneğin yürütme organıdır.

                     b) Yönetim Kurulu, genel kurulca gizli oyla seçilecek 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur.

                     c) Yönetim kurul yapacağı ilk toplantıda kendi asil üyeleri arasından gizli oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sayman, bir sekreter üye seçer.

           d) Yönetim kurulunun görev süresi iki yıl olup, müteakip olağan genel kurul toplantısına kadar sürer.

           e) Asıl üyeliklerde boşalma olduğunda aldıkları oy sırasına göre yedekler asıl üyeliklere geçer. Yönetim kurulu üye sayısı; boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Bu çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması suretiyle, mahalli Sulh Hukuk Hakimliği’nden dernek genel kurulunun toplantıya çağırılması talep edilir.

 

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

MADDE: 23- Yönetim kurulu en az ayda bir defa ve ayrıca gerektiğinde başkanın çağrısı üzerine her zaman toplanır.

 

        

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI VE KARAR YETER SAYISI:

MADDE:24-Yönetim kurulu çoğunlukla toplanır, kararlarını da toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır.

        

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

          MADDE 25-a)Derneği temsil etmek veya bu hususta dernek başkanı ile kendi üyelerinden bir veya birkaçını tek başlarına veya birlikte yetkili kılmak,

b) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için kanunlar ve dernekler mevzuatı ile dernek tüzüğü ve genel kurul kararları çerçevesinde dernek işlerini yürütmek,

c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, yıllık faaliyet raporu ve bilanço ile gelecek yıla ait dernek bütçesini hazırlayıp genel kurula sunmak,

d) Dernek gelirlerinin toplanması için ‘’Alındı Belgesi’’ bastırmak ve bunların kullanımına ait defter veya kayıtları tutmak.

e) Dernek gelirlerini tahsil edecek kişi veya kişileri belirlemek ve bunlar adına yetki belgesi düzenlemek.

f) Yıllık işletme hesabı tablosunu düzenlemek ve yılın ilk dört ayı içerisinde Mülkiye Amirliğine göndermek.

g) Genel kurul toplantısından sonra en geç 30 gün içinde, dernek yönetim ve denetim kurullarına seçilen asıl ve yedek üyelerin kimliklerini, genel kurul sonuç bildirim raporuyla birlikte mahalli Mülkiye Amirliğine yazılı olarak bildirmek,

h) Derneğe yeni kabul edilen üyeler ile üyeliği sona eren üyelerin kimlik bilgilerini  en geç 45 gün içinde mahalli Mülkiye Amirliğine bildirmek,

ı) Üyelik şartlarını yitiren, mevzuat ve dernek  tüzüğünde yer alan yasaklara uymayan üyelerin dernek üyeliğinden çıkarılmasına karar vermek,

j) Genel kurulu tüzükte belirtilen süre içerisinde olağan, gerektiğinde olağanüstü olarak ve ayrıca Denetleme Kurulunun veya mevcut üyelerin onda birinin yazılı talebi halinde,  toplantıya çağırmak,

k) Dernek tüzüğünde yapılması gereken değişiklikler için teklif hazırlayıp genel kurula sunmak. Genel kurulca Dernek Tüzüğünde yapılan değişiklikleri Mülkiye Amirliğine bildirmek.

l) Mevzuatta öngörülen tüm bildirimleri yasal süreleri içinde yapmak.

 

III – DENETLEME KURULU

 

DENETLEME KURULUNUN KURULUŞU VE NİTELİĞİ  :

MADDE: 26-a) Denetleme kurulu; derneğin iç denetim organıdır.

  b) Genel kurulca dernek üyeleri arasından gizli oyla seçilen üç asıl üç yedek üyeden oluşur.

  c) Genel kurulda Denetim Kurulu üyeliklerine seçilen üyeler seçimden hemen sonra toplanarak kendi üyeleri arasından 1 Başkan 1 de raportör  seçerek görev bölüşümü yaparlar.

 d) Asıl üyeliklerde boşalma olduğunda aldıkları oy sırasına göre yedekler asıl üyeliğe geçerler.  

 

DENETLEME KURULUNUN TOPLANTILARI  :

MADDE: 27-Denetleme Kurulu en az altı ayda bir defa ve ayrıca başkanın çağrısı üzerine toplanır ve denetleme sonuçları bir raporla yönetim kuruluna ve ayrıca toplandığında genel kurula sunulur.

 

DENETLEME KURULUNUN TOPLANMA VE KARAR YETER SAYISI :

MADDE: 28- Denetleme Kurulu çoğunlukla toplanır, kararlarını da çoğunlukla verir.

DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ :

MADDE: 29-a) Derneğin Tüzüğünde yazılı amaç ve bu amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini incelemek,

            b)Derneğin çalışmalarının Dernekler Kanunu’na, dernek tüzüğüne ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini belirlemek,

           c)Yapılan harcamaların usule uygun olup olmadığını tespit etmek,

                     d)Yönetim kurulunun her türlü iş ve işlemlerine ait belgelerin, defterlerin, hesap ve kayıtların mevzuat ve  tüzük hükümlerine uygun olarak tutulup tutulmadığını denetlemek,

            e) Dernekle ilgili her türlü bilgi ve belgenin usulüne uygun şekilde  dosyalanarak korunup korunmadığını, saklanması gereken belgelerin en az beş yıl süreyle saklanıp saklanmadığını incelemek,

                    f) Yaptığı denetimlerin sonucunu rapor halinde Yönetim Kuruluna bildirmek, 

           g)Her yıl içinde yaptığı denetimlerin sonucunu yıllık denetim raporu şeklinde  genel kurulun bilgisine sunmak,

          h) Tüzükte gösterilen durumlarda yönetim Kurulu veya Mahalli Sulh Hukuk Hakimi’ne başvurarak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasını istemek.

          ı)Tüzükte veya mevzuatta Denetim kuruluna verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

İÇ DENETİM:

MADDE: 30-Dernekte; genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

( Dördüncü Bölüm )

DERNEĞİN GELİRLERİ VE MALİ İŞLEMLER

 

DERNEĞİN GELİRLERİ :

MADDE: 31-a) Üye aidatı, (2020 yılı için aylık 2-iki TL.) Sonraki yıllarda her yıl için Genel Kurulun belirlediği miktar kadar,

            b) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi istekleri ile yaptıkları her türlü yardım ve bağışlar,

            c) Dernekçe düzenlenecek çay, yemekli toplantı, kermes, sergi, konser, balo, tiyatro, spor yarışması, piyango ve açık arttırma gibi her türlü eğlence ve gösterilerden elde edilecek gelirler,

           d) Dernek tarafından üretilen yazılı veya görsel yayınlarından elde edilecek gelirler

 e) Derneğin malvarlığından elde edilen gelirler.

 f) Yardım toplama mevzuatına göre toplanacak yardım ve bağışlar,

                    g) Diğer gelirler.

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ:

MADDE:32- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

YARDIM  YASAĞI  :

MADDE:33-Dernek, 5253 sayılı Dernekler Kanununun yasakladığı kurum ve kuruluşlardan yardım alamaz ve bunlara yardımda bulunamaz.

 

DERNEK GELİRLERİNİN TAHSİLİ VE SAKLANMASI :

MADDE: 34-a)Dernek gelirleri; Dernekler mevzuatına uygun olarak bastırılacak ‘’Alındı Belgesi ‘’ karşılığında tahsil olunur.

              b)Dernek gelirlerinin bankalar aracılığıyla tahsili halinde bankalarca düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

             c) Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve kendileri adına bir yıllık dönemler için ‘’Para Toplama Yetki Belgesi’’ düzenlenir. Yönetim Kurulu üyeleri, kendileri adına yetki belgesi düzenlenmeksizin Dernek adına para tahsil etmeye yetkilidir.

  d)Derneğin parası Yönetim Kurulunca belirlenecek bankalarda açılacak hesaplarda saklanır.

            e)Acil ve zorunlu giderleri karşılamak üzere dernek saymanına yönetim kurulunca kabul edilecek miktarda avans verilir.

  f)Bankalardan para çekilmesi Dernek Başkanı veya Yönetim Kurulunca yetki verilen bir veya iki kişinin  imzası ile olur.

DERNEK GİDERLERİNİN ÖDENMESİ  :

          MADDE: 35-a)Dernek giderleri, yönetim kurulu karalarına dayalı olarak fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu, banka dekontu veya Dernekler yönetmeliğine göre dernekçe bastırılacak ‘’Gider Makbuzu’’  karşılığında yapılır.

             b)Acil hallerde, daha sonra Yönetim Kurulunca onaylanmak şartıyla, yönetim kurulunca önceden belirlenecek azami miktar kadar harcamanın yapılabilmesi için Başkan ve yokluğunda Başkan vekiline yetki verilebilir.

 

HESAP DÖNEMİ,  GELİR TABLOSU VEYA BİLANÇO DÜZENLENMESİ:

Madde:36- a) Derneğin mali işlemlerine ait hesap dönemi: 01 Ocak-31 Aralık tarihlerini kapsayan 1 yıllık  süredir.

                   b) Derneğin bir yıl içerisindeki gelir ve giderlerinin hesabı 31 Aralık tarihi itibariyle;   İşletme hesabına göre kayıt tutulması halinde “ İşletme Hesabı Tablosu”, bilanço esasına göre defter tutulması halinde ise ‘’Bilanço ve Gelir Tablosu ‘’şeklinde düzenlenir.

 

           ( Beşinci Bölüm )

 

                                   BÜRO İŞLEMLERİ

 

DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER VE KAYIT USULÜ :

MADDE: 37-a) Dernek aşağıda yazılı defterleri tutmakla yükümlüdür.

 

                     1-Üye kayıt defteri : Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri ile üyelerin ödediği aidatlar bu deftere işlenir.

                             2-Karar defteri:Yönetim Kurulunun aldığı kararlar tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve altı yönetim kurulu üyelerince imzalanır.

                    3-Gelen-giden evrak kayıt defteri :Gelen ve giden evraklar tarih ve numara sırasıyla bu deftere kaydedilir.

                              4-İşletme hesabı defteri: Derneğin gelirleri ve giderleri tarih sırasına göre düzenli bir şekilde bu deftere yazılır.

         b) Yukarıda  sayılan  defterlerin, kullanılmaya başlanmadan önce,       İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne veya Noter’e tasdik ettirilmesi zorunludur.

                 c) İhtiyaç duyulması halinde; Alındı belgesi kayıt defteri , demirbaş defteri vd. defterler de tutulabilir.

                 d) Derneğin defter ve kayıtları, Mevzuata ve Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa göre tutulur.

         DERNEKÇE  TUTULACAK DOSYALAR :

MADDE: 38- Dernek aşağıda yazılı dosyaları tutar.

                   a) Tüzük ve kuruluş işlemleri dosyası

b) Üyeler dosyası,

c) Genel Kurul toplantıları dosyası

d) Yönetim Kurulu İş ve İşlemleri dosyası,

e) Denetleme Kurulu denetleme raporları dosyası

f) Abone işlemleri ve sözleşmeler dosyası

g) Fatura ve diğer harcama belgeleri dosyası

h) Banka dekontları ve diğer mali belgeler dosyası

i) Gelen evrak dosyası

j) Giden evrak Dosyası

k) Yürütülen projelerin her birisi için açılacak özel dosyalar.

ı) Gerekli görülen diğer dosyalar

 

 

BÜRO HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜMÜ :

MADDE: 39-a) Derneğin mali işlemler dışındaki diğer tüm büro hizmetlerini sekreter üye yürütür.

                       b) Dernek işlemlerine ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır.

                       c) Defterler dışında kalan her türlü bilgi ve belgenin 5 yıl süreyle saklanması zorunludur.

                               

                                     ( Altıncı Bölüm )

 

                                 ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ;

MADDE: 40-a)Dernek tüzüğünde değişiklik yapmaya genel kurul yetkilidir.

            b)Tüzük değişikliği; yönetim kurulu veya derneğe kayıtlı üye tam sayısının 1/ 5’inin teklifi üzerine genel kurul gündemine alınır.

            c)Tüzük değişikliği teklifinin yönetim kurulunca yapılması veya üyelerin bu konudaki talepleri üzerine genel kurulun toplantıya çağrılması halinde tüzük değişikliğinin görüşüleceği hususu, genel kurul toplantısı çağrı ilanında açıkça belirtilir.

            d)Tüzük değişikliğinin görüşülebilmesi için dernek üye tam sayısının en az ( 2/3 ) ‘sinin genel kurul toplantısında hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanmazsa üyeler bu tüzüğün 17. maddesi gereğince ikinci toplantıya çağrılır. Bu toplantıda, katılan üye sayısı ne olursa olsun konu görüşülür.

           e)Tüzük değişikliğine ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin en az ( 2/3 )’sinin çoğunluğuyla verilmesi zorunludur.

 

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ :

MADDE: 41-Tüzükte değişiklik yapılması halinde değiştirilen maddenin eski ve yeni metinleri ile değiştirilmiş şekliyle yeni tüzük (her sayfası yönetim kurulu tarafından imzalanarak); bu kararın alındığı genel kurul toplantısı sonuç bildirim raporu ekinde, en çok 30 günlük bildirim süresi  içerisinde mahallin  mülkiye amirine verilir.

DERNEĞİN KENDİ KENDİNİ FESHETMESİ:

MADDE: 42-a) Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

  b) Derneğin feshi konusu yönetim kurulu veya derneğe kayıtlı üye tam sayısının en az 1/3’nin yazılı isteği üzerine genel kurul gündemine alınabilir.

  c) Dernek genel kurulunun derneğin feshini görüşmek üzere toplantıya çağrılması halinde bu husus genel kurul toplantı çağrı ilanında açıkça belirtilir.

 d) Derneğin feshi konusunun görüşülebilmesi için dernek üye tam sayısının en az  ( 2/3 )’sinin genel kurul toplantısında hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanmazsa üyeler tüzüğün 17. maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. Bu toplantıda katılan üye sayısı ne olursa olsun konu görüşülür.

 e) Derneğin feshine ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin en az (2/3 )’sinin çoğunluğuyla verilmesi zorunludur. 

 

DERNEĞİN FESHİNİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

MADDE: 43-Derneğin feshine karar verilmesi halinde, fesih kararı, alındığı genel kurul toplantısı sonuç bildirim raporu ile birlikte mülkiye amirliğine yazılı olarak bildirilir.

 

DERNEK MALLARININ TASFİYESİ:

MADDE:44 a) Derneğin feshine karar verildiğinde, Derneğin tasfiye işlemleri son yönetim kurulu üyelerinden oluşacak Tasfiye Kurulu’’ tarafından, mevzuatın öngördüğü usule uygun olarak yürütülür.

           b) Feshedilen Derneğin tasfiye işlemleri sonunda kalan mal varlığı, Akköy’de  kültür, sanat, edebiyat amaçlı olarak kurulmuş  en eski tarihli derneğe devredilir.

YASAK VE İZNE BAĞLI FAALİYETLER:

MADDE: 45-Dernek; Mevzuatta dernekler için yasaklanmış faaliyetlerde bulunamaz ve izne bağlı çalışmaları, mevzuatta gösterilen makam ve mercilerden izni almadan yapamaz.

 

 

 

TÜZÜKTE BULUNMAYAN HUSUSLAR:

MADDE: 46-Bu tüzükte yazılı olmayan konularda; Dernekler kanunu, Türk Medeni Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer  mevzuatın derneklere ilişkin hükümleri uygulanır.

 

DERNEĞİN KURUCULARI:

MADDE: 47-a)Dernek kurucularının adı, soyadı, T.C.Kimlik no, mesleği ve  yerleşim yeri aşağıda gösterilmiştir.

 

ADI SOYADI

MESLEĞİ

1-M.Necip Akay

 

Çiftçi

2-Ali Murat

Müzik Eğıtimcisi

3-Birol Bıçakçı

Emekli

4-Aytaç Sevinç

Berber

5-İsmail İnce

Çiftçi

6-Bülent Baybora

Çiftçi

7-Güler Espit

Emekli

8-Jale Özturun

Çiftçi

9-Erdinç Ergün

Restr. İşletmecisi

10-Özal Şen

Çiftçi

11-Saffet Kayıkçı

Ev Hanımı

 

                     b)Dernek organlarının oluşturulmasına ( İlk genel kurul toplantısına ) kadar dernek işlerini yürütmeye ve derneği temsile yetkili geçici yönetim kurulu 47. maddede yazılı kurucu üyelerin ilk beşinden, geçici Denetim Kurulu’da 6,7,8 sırada yazılı üyelerden oluşur.

 

TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜĞÜ:

MADDE: 48-Kırk sekiz (48) maddeden ibaret bu tüzük idarece uygun görülmekle yürürlüğe girer.

 

KURUCULAR

M. Necip Akay

Ali Murat Birol Bıçakçı

Aytaç Sevinç

İsmail İnce

Bülent Baybora Güler Espit

Jale Özturun

Erdinç Ergün

Özal Şen Saffet Kayıkçı